top of page


"Vi är auktoriserade sjukvårdstolkar  som hjälper till  när det finns språkbarriärer mellan patient och vårdgivare. Vi finns för en jämlikare vård.  

Att  förstå och tala språket i  landet som man bor i är nyckeln till frihet, men ibland  av olika skäl så kan man inte lära sig ett nytt språk eller behärska det i  utsträckningen som samtal inom hälso-och sjukvården kräver. 

Dagligen  bevittnar vi det fantastiska arbete som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster  och övrig hälso- och sjukvårdspersonal utför och både dem och deras patienter är värda professionell tolkhjälp  när  språket utgör ett hinder. "

                                                       


Sjukvårdstolkarna

Yrkesföreningen av Kammarkollegiet auktoriserade sjukvårdstolkar


 

Sjukvårdstolkens yrkeskodex i offentlig sektor, Kammarkollegiet (2019)

Sjukvårdstolkens roll och betydelse

Forskningsresultat visar att patienter som inte kan språket som vårdgivaren talar har mest förtroende för en auktoriserad sjukvårdstolk, som bidrar till att kvalitetssäkra vården och är ett tids- och

 kostnadseffektivt kommunikationsverktyg. ​

Sj​ukvårdstolkens formella kompete​ns och kompetensprincipen

Sjukvårdstolken har en spetskompetens. Tillämpning av kompetensprincipen (prioritering av högst kompetens) är viktig för att marknaden inte ska ge felaktiga signaler om att utbildning inte lönar sig. Detta skulle kunna medföra konsekvenser för patientsäkerheten.


Sjukvårdstolkar räcker inte

I nuläget finns det totalt 183 sjukvårdstolkar i 20 olika språk. En stor andel av alla tolkningar i samhället sker inom hälso-och sjukvården. Vi kan kanske inte möta hela marknadens behov men vi finns i många språk och

vid ökad distanstolkning, under förutsättningen att  tekniken fungerar bra och att god resurssamordning finns, så kan vår tillgänglighet mer än dubblas i och med att restiden och spilltiden försvinner. Med bättre arbetsmöjligheter och arvodesvillkor så håller vi oss kvar inom hälso-och sjukvården och ökar kvaliteten på tolktjänsterna.

Läs om

 Sjukvårdstolken i Sverige 0ch i andra länder

Domstolsverkets tolktaxa, är den bra?

Domstolsverkets tolktaxa inom hälso-och sjukvården är bra att följa dels av anledningen att en jämnare spridning av auktoriserade tolkar kommer att finnas i samhället och inte enbart hos statliga myndigheter, dessutom kommer sjukvårdstolkar att hålla sig kvar inom sjukvårdstolkning. Taxan är framtagen som en skälig taxa för tolkens arbetsinsats och är bra för att en balanserad löneutveckling inom tolkyrket ska finnas. Majoriteten tolkar är småföretagare eller frilansare där tolkarvodet även ska räcka för tjänstepensionen, semesterersättningen etc. Dessutom bör man ha i åtanke att en tolk ytterst sällan arvoderas för en 8 timmars arbetsdag.

Är det svårt att tolka inom hälso-och sjukvården?

Tolkning är en påfrestande kognitiv uppgift där tolken ska komma ihåg allt som sägs samtidigt som hjärnan ska omvandla informationen från ett språk till ett annat så att det sagda låter så naturligt som möjligt. Förutom hög koncentration så behövs det även en stor inlevelseförmåga, speciellt inom vissa områden och situationer som kan uppstå inom hälso- och sjukvården, likväl goda sjukvårdskunskaper och en förståelse av de medicinska termerna. En vanligt försvårande tolksituation är att patient och tolkanvändare inte tar hänsyn till att konversationen går via tolk. Samtal via tolk kräver små pauser i talet, en begränsning av längden på meningar som uttalas och att talhastigheten är normal. Speciellt känsligt är detta vid distanstolkning där simultantolkning inte går att tillämpa. 

Vad tycker  sjukvårdstolkarna?

Inför Region Stockholms nya upphandling i slutet på 2017 gick vi ut med en enkät till alla som är sjukvårdstolkar om de tycker att de har fått möjlighet att medverka vid upphandlingar, om domstolsverkets taxa, kompetensprincipen och övriga viktiga frågor som handlar om vår yrkessituation. Ta del av svaren nedan.  

Hållba​rhet och vår agenda

För att hälso-och sjukvården ska ha god tillgång till sjukvårdstolkar och för att sjukvårdstolken ska hålla sig kvar i yrket så använder vi oss av vår agenda i möten och kontakter inom tolkbranschen samt med externa aktörer. 

Upphandlingarnas betydelse vid inköp av tolktjänster

Upphandlingar bestämmer spelreglerna kring hur tolkbranschen agerar på marknaden och är avgörande om tolktjänster som utförs är av god kvalitet eller inte. Vi strävar efter att tolkservicen inom hälso-och sjukvården hos respektive region ska hålla lika hög kvalitetsstandard som Kammarkollegiets ramavtal för statliga myndigheter stipulerar.


Rapporter

 Rapport från Kammarkollegiet om varför det råder brist på kvalificerade tolkar 


Tolkanvändningen i staten

Beställ alltid en auktoriserad sjukvårdstolk i första hand ur säkerhetssynpunkt. Kammarkollegiet är en myndighet som utövar tillsyn över auktoriserade specialisttolkar och auktoriserade tolkar. Via sökfunktionen på Kammarkollegiets hemsida eller genom att kontakta Kammarkollegiet direkt kan du kontrollera kompetensen på tolken. Läs gärna mer om tillsynen och om auktorisationer på myndighetens webbplats.

Bli Medle​m i Sjukvårdstolkarna

"Tillsammans kan vi påverka mer"

Som sjukvårdstolk är du välkommen att bli medlem, vi är en opolitisk förening. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan och ange att du vill bli medlem i meddelanderutan. Årlig medlemsavgift är 200 kr och betalas in via bankgiro 388-6173.


Till FAKTURA

Vi utför volontärarbete och alla medlemsavgifter och bidrag behövs för att utveckla föreningens verksamhet i riktning mot bättre arbetsförhållanden och arvodesvillkor för oss som yrkesutövare av tolktjänster. Tack för att du vill bli medlem och för ditt bidrag.

Namn*

E -postadress*

Meddelande*

bottom of page