Sjukvårdstolkarna


LÄS OM

Sjukvårdstolken i Sverige och världenSjukvårdstolkarna

Yrkesföreningen av Kammarkollegiet auktoriserade tolkar

Auktoriserad sjukvårdstolk är ett reglerat yrke vars syfte är att säkra vården vid språkbarriärer mellan patient och vårdgivare och på  så vis bidrar vi till en trygg och jämlik vård.


Läs mer Om oss

Vi sjukvårdstolkar eftersträvar hållbarhet och att regioner skapar rätt incitament, såsom goda arbetsmöjligheter och arvodesvillkor för en professionalisering av tolkyrket inom hälso-och sjukvården. Dagligen bevittnar vi det fantastiska arbete som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och övrig hälso-och sjukvårdspersonal utför och både dem och deras patienter är värda kvalificerad tolkhjälp när språkbarriärer uppstår.

Sjukvårdstolkens roll och betydelse

Forskningsresultat visar att patienter som inte kan språket som vårdgivaren talar har mest förtroende för en sjukvårdstolk. En sjukvårdstolk bidrar till att kvalitetssäkra vården och är ett tids- och

 kostnadseffektivt kommunikationsverktyg. ​

Sj​ukvårdstolkens formella kompete​ns och kompetensprincipen

Sjukvårdstolken har en spetskompetens. Tillämpning av kompetensprincipen är viktig för att marknaden inte ska ge felaktiga signaler om att utbildning inte lönar sig. Detta skulle kunna medföra konsekvenser för patientsäkerheten och hälso-och sjukvården.


Sjukvårdstolkar räcker inte

I nuläget finns det totalt 183 sjukvårdstolkar i 20 olika språk. 2/3 av alla tolkningar i samhället sker inom hälso-och sjukvården. Vi kan kanske inte möta hela marknadens behov men vi finns i många språk och i vissa av dessa är vi många. 

Vid ökad distanstolkning och god samordning så kan vår tillgänglighet mer än dubblas i och med att restiden försvinner och med bättre arbetsmöjligheter och arvodesvillkor så blir vi ännu fler. 

Domstolsverkets tolktaxa, är den bra?

Domstolsverkets tolktaxa inom hälso-och sjukvården är bra att följa dels av anledningen att en jämnare spridning av auktoriserade tolkar kommer att finnas i samhället och inte enbart hos statliga myndigheter, dessutom kommer sjukvårdstolkar att hålla sig kvar inom sjukvårdstolkning. Taxan är framtagen som en skälig taxa för tolkens arbetsinsats och är bra att följa för att en balanserad löneutveckling inom tolkyrket ska finnas. 

Är det svårt att tolka inom hälso-och sjukvården?

Tolkning är en påfrestande kognitiv uppgift där tolken ska komma ihåg allt som sägs samtidigt som hjärnan ska omvandla informationen från ett språk till ett annat så att det sagda låter så naturligt som möjligt. Förutom hög koncentration så behövs det även en stor inlevelseförmåga, speciellt inom vissa områden och situationer som kan uppstå inom hälso- och sjukvården, likväl goda sjukvårdskunskaper och att förstå innebörden av de medicinska termerna.

Vad tycker  sjukvårdstolkarna?

Inför Region Stockholms nya upphandling i slutet på 2017 gick vi ut med en enkät till alla som är sjukvårdstolkar om de tycker att de har fått möjlighet att medverka vid upphandlingar, om domstolsverkets taxa, kompetensprincipen och övriga viktiga frågor som handlar om vår yrkessituation. Ta del av svaren nedan.  

Rekommendationer till upphandlare av tolktjänster

Upphandlingar bestämmer spelreglerna kring hur tolkbranschen agerar på marknaden och är avgörande om utvecklingen av tolktjänster blir kvalitativa eller inte. Rekommendationerna är framtagna för att förbättra tolkservicen inom hälso-och sjukvården där den i många regioner inte har följt samma utveckling som hos statliga myndigheter.


Läs dokumentet 

Kammarkollegiet som är Sveriges äldsta myndighet utfärdar auktorisationer och är en tillsynsmyndighet för sjukvårdstolkar, rättstolkar och auktoriserade tolkar. Myndigheten tillhandahåller ett tolkregister där även utbildade tolkar finns med. Varje tolk har ett nationellt nummer som är kopplat till personnumret.

Sök tolk

Aktuella rapporter

Klicka på länkarna nedan för att öppna de mycket läsvärda rapporterna från Kammarkollegiet om varför det råder brist på kvalificerade

 tolkar och om språktolkningen inom hälso-och sjukvården som Kunskapscentrum migration och hälsa samt Kunskapscentrum demenssjukdomar i Region Skåne har givit ut.


Tolkanvändningen i staten


Språktolkning inom hälso- och sjukvård


Inga om men eller varför

Tolkutredningen och SKRs yttrande 

Regeringen har gjort en omfattande tolkutredning, Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk SOU 2018:83, av samhällets behov och tillgång på tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. På denna har det inkommit många remissvar under 2019 men vi utgår från vad SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har svarat i sitt 11a sidiga dokument och följer med intresse hur utvecklingen kommer att bli i enlighet med yttrandet.

Bli Medle​m i Sjukvårdstolkarna

"Tillsammans kan vi påverka mer"

Som sjukvårdstolk är du välkommen att bli medlem, vi är en opolitisk förening. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan och ange att du vill bli medlem i meddelanderutan. Årlig medlemsavgift är 200 kr och betalas in via bankgiro 388-6173.


Till FAKTURA

Vi utför volontärarbete och alla medlemsavgifter och bidrag behövs för att utveckla föreningens verksamhet i riktning mot bättre arbetsförhållanden och arvodesvillkor för oss som yrkesutövare av tolktjänster. Tack för att du vill bli medlem och för ditt bidrag.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.