top of page

Hållbarhet och vår agenda

För att hälso-och sjukvården ska ha god tillgång till sjukvårdstolkar och för att sjukvårdstolken ska hålla sig kvar i yrket så ser vår agenda ut enligt följande:


- Kompetens​principen - en sjukvårdstolk bör alltid prioriteras först vid tillsättning av tolkuppdrag oavsett om hen är anställd, egen företagare eller uppdragstaga​re.

- Tolkarvodet bör vara minimum domstolsverkets tolktaxa inom regioner, kommuner och övriga myndigheter, företag och organisationer vid hälso- och sjukvårdstolkning.

- Domstolsverkets tolktaxa inkl. spill- och restidsersättning m.m. bör oavkortat tillfalla tolken.

- Kompetensprincipen bör aldrig åsidosättas p.g.a. lojalitetsprincipen. En sjukvårdstolk får lov att vara disponibel för flera tolkförmedlingar samtidigt utan att riskera minskat antal förfrågningar eller att av enskild tolkförmedling bli bortvald p.g.a. otillgänglighet.

- En god arbetsmiljö och ett rättvist arbetsliv.

- En tolk ska våga framföra sina åsikter och krav utan rädsla för repressalier eller att förlora tolkuppdrag.

- Ett gott samarbete med tolkförmedlingar, tolkanvändare m.fl.

bottom of page