top of page

Vår förening består av professionella auktoriserade sjukvårdstolkar som satsar på tolkyrket och tolkning inom hälso- och sjukvården. Vi är en politiskt oberoende yrkesförening och samarbetar gärna med både aktörer inom tolkbranschen och tolkanvändare inom hälso- och sjukvården i syfte att förbättra våra tjänster. 

Alla patienter är inte svensktalande och användning av sjukvårdstolk är betydelsefull för att vård på lika villkor ska omfatta även denna patientgrupp. Sjukvårdstolken som står under Kammarkollegiets tillsyn är en kvalitetsstämpel och finns till för att säkra att kommunikationen mellan vårdgivare och ej svensktalande patient sker korrekt och att sjukvårdspersonalen känner att de kan utföra sitt arbete på ett medicinkt- och patientsäkert vis.

För att vi som är sjukvårdstolkar ska hålla oss kvar inom hälso- och sjukvården och för att fler tolkar, speciellt i de språk där utbudet på denna kompetens är liten eller obefintlig, ska vilja utbilda sig till auktoriserad tolk och därefter sjukvårdstolk, så behövs det skapas likadana förutsättningar (bra arbetsmöjligheter och arvodesvillkor) inom regionerna  och kommunerna som de som råder hos statliga myndigheter för tolktjänster. Med god vilja hos regionernas och kommunernas upphandlare så kan dessa förutsättningar redan finnas med i de kommande upphandlingarna av språktolktjänster för att en professionalisering av tolkyrket inom hälso-och sjukvården ska ske.

Vårt mål är att alla regioner och kommuner ska ha likartade och tydliga avtal där kompetensprincipen tillämpas samt att Domstolsverkets (DV) taxa eller en liknande taxa som följer denna ska gälla inom hälso- och sjukvården i hela landet och att den oavkortat  tillfaller tolken tillsammans med restidsersättningen och alla övriga villkor. Likaså att det i dessa avtal stipuleras om tolkens arbetsmiljö. Tolkar ska kunna uppleva ett lika rättvist arbetsliv som andra yrkesgrupper i samhället gör. 

Sjuvårdstolkarna

bottom of page